HUMANIZM - REALIZACJA WARTOŚŒCI
Najwyższą wartością jest chronienie życia ludzkiego.

Aby ochronić życie ludzi, musimy ochraniać ich środowisko: wody i powietrze, budować domy, produkować energię, ochraniać ich zdrowie, produkować wyżywienie, chronić bezpieczeństwo wewnętrzne i pokój między narodami.
Troska o środowisko wymaga działań ekologicznych, oczyszczania ścieków, utylizacji śmieci, dbania o czystość powietrza, prowadzenia gospodarki leśnej.
Troska o zdrowie wymaga studiów medycznych, kształcenia lekarzy, wytwarzania lekarstw, funkcjonowania szpitali, udostępnianie opieki zdrowotnej, dostępności do  diagnoz i lekarstw.
Troska o wyżywienie - to organizacja ekologicznego i dotowanego rolnictwa, produkcji roślinnej, hodowli zwierząt, i handlu produktami rolniczymi.
Troska o energię - to budowanie ekologicznych elektrowni i ciepłowni, racjonalnej eksploatacji kopalin, stosowanie energii odnawialnej.
Bezpieczeństwo to ochrona przed przestępcami, pożarami, klęskami żywiołowymi, to organizowanie służb chroniących życie ludzkie.
Pokój to nie tylko brak wojny, jest także i przede wszystkim konsekwencją mądrości, edukacji, działań dyplomatycznych i politycznych.

Aby ochronić prawdę faktów materialnych i jej służyć, trzeba umieć ją rozpoznać. Trzeba rozwinąć i usamodzielnić myślenie, które odróżni wartościowanie od rozumienia, odróżni zgodność ujęć z wiedzą od zgodności ujęć z rzeczywistością. Potrzebne więc są książki, czasopisma, szkoły, instytuty naukowe. Szkoła, która nie wyznacza prawdzie pierwszego miejsca, nie jest szkołą. Do kontaktu z prawdą prowadzi uczniów nauczyciel akdemicki, prawda przebywa nie w dziełach i wytworach, lecz w faktach materialnych i stanowi podstawę interfaktów oraz wartości. Interfakty, a więc współakceptacja, współotwarcie i współoczekiwanie są obok skierowania ku prawdzie cechą i warunkiem stanowienia szkoły. Tak realizowana szkoła nie wychowa robotów operujących pojęciami, lecz żywych ludzi, rozumiejących prawdę i czyniących dobro na poziomie humanizmu i modrości. Znaczy to, że w szkole nie wolno oddzielać wychowania od nauczania. Uczenie się wierności prawdzie, powodujące mšdroœć, jest zarazem wychowaniem, to znaczy przebywaniem w relacji akceptacji, otwarcia i oczekiwania.

Aby chronić dobro faktów materialnych i mu służyć, trzeba aby władze decyzyjne  umiały je wybrać i skierować się do niej. Trzeba je zatem nauczyć liczenia się z prawdą i pięknem faktów, trzeba aby były rozumne i prawe. Rozumienia faktualne orientowane prawdą i realizowane decyzją są najbardziej praktyczne. Aby władze decyzyjne  decydowały się je spełniać, muszą być fascynowane. Wychowuje je więc kontakt ze sztuką, która uczy zachwytu i kontemplacji tego co prawdziwe.

Aby chronić mądrość faktualną trzeba liczyć się z prawdš, która jest manifestowaniem się faktów materialnych, oraz liczyć się z dobrem, które jest wywołaniem aksjologicznej akceptacji i otwarcia. Prowadzi ona do rozumienia faktu i konsekwencji wiązania się z nim. Mądrość to scalanie się w nas dobra i prawdy.

Wartości wyznaczają szeroki zakres naszych zachowań i działań, utrwalonych w wytworach, które są instytucjami, przedsiębiorstwami, dziełami techniki, sztuki, teoriami naukowymi, filozofią, w sumie kulturą i cywilizacją.

KONTAKT
ratchem@chem.pl